Biodiversiteetti on kartoitettu – mitä se tarkoittaa?

Tavoitteemme on olla vastuullisen matkailun edelläkävijä Suomessa. Osana vastuullisuustyötä halusimme selvittää Hawkhillin omistamien maiden luonnon tilan sekä suojelutarpeet. Tätä varten kutsuimme ProAgria Etelä-Suomi ry:n MKN maisemapalvelut -yksiköstä asiantuntijaryhmän tekemään alueellamme maastokartoituksen, alueen luonnon analyysin ja näiden pohjalta biodiversiteettistrategian. Kartoitustyöt tehtiin elo–syyskuussa 2023, joten nyt meillä on paljon faktatietoa Hawkhillin biodiversiteetin tilasta.

Mutta mistä on kyse?

Biodiversiteettistrategialla kiinnitetään huomiota yrityksen hallussa olevan luontopääoman vaalimiseen. Hallussa olevalla luontopääomalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä luonnonkirjoa, jonka elinympäristö sijoittuu yrityksen omistamalle maa-alalle. Yritykselle tämän strategian avulla avautuvat vaikuttamismahdollisuudet ovat välittömiä, konkreettisia ja todennettavia, paikallista elinympäristöä vaalivia toimenpiteitä.

Oman biodiversiteettistrategiansa avulla yritys voi suunnitelmallisesti toteuttaa omassa hallussaan olevilla maa-alueilla esimerkiksi Kunmingin-Montrealin maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuskehyksen (Kunming-Montreal Global Biodiversity) asettamia tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi.

Suojelualueiden ulkopuolisen luontopääoman vaaliminen on erittäin merkittävää Suomen luonnon kannalta. Kunmingin-Montrealin tavoitteiden mukaisesti Suomi pyrkii kasvattamaan suojelualueiden määrää 30 prosenttiin maa- ja sisävesialueilla sekä merialueilla. Etenkin täällä Uudellamaalla maankäyttöön kohdistuu runsaasti rakennuspaineita, ja uusien suojelualueiden löytäminen on haastavaa. Sen vuoksi yksityisillä mailla, suojelualueiden ulkopuolella tehtävän luontopääoman turvaaminen on arvokasta. Merkittävä tavoite on myös vieraslajien torjunta. Esimerkiksi komealupiini, Lupinus polyphyllus, on levinnyt sekä yksityisille maille että valtion ja kuntien omistamille maille. Yksityisillä mailla tehtävä torjunta on merkityksellistä ja tehokasta, sillä sen jatkuvuus on yleensä turvatumpaa kuin julkisomisteisilla maa-alueilla.

Eli kun me Hawkhillillä toteutamme omaa biodiversiteettistrategiaamme, se voi osaltaan auttaa Suomea saavuttamaan kansalliset tavoitteet.

Hawkhillin biodiversiteettikartoituksen keskeiset sisällöt

Asiantuntijat kartoittivat biodiversiteettistrategian pohjaksi alueen luonnon historian. Tämän jälkeen käytiin huolellisesti läpi kaikki Hawkhillin omistuksessa olevat maat.

Alueelta kartoitettiin viisi erilaista maastotyyppiä:

  1. Metsäpalsta 
  2. Reunavyöhyke pellon ja istutusmetsän sekä kansallispuiston rajan välissä 
  3. Laitumena hoidettava pelto ja peltotie 
  4. Suo 
  5. Kallio

Oli hienoa kuulla, että suurin osa alueista antaa asiantuntijoiden mukaan hyvät edellytykset runsaalle linnustolle ja hyönteisille. Mutta kaikkein kiinnostavinta ja hyödyllisintä antia kartoituksessa oli asiantuntijoiden näkemykset siitä, miten alueilla voidaan parhaiten vaalia luontopääomaa.

Monimuotoisuutta vaalivat toimet alueella

Kun puhutaan monimuotoisuuden vaalimisesta ja parantamisesta, jokaisen maastotyypin kohdalla tarvittavat toimet voivat olla hyvin erilaisia. Tai toisaalta joskus on parasta olla tekemättä mitään, antaa olla. Esimerkiksi ennallistetulle suolle ei kannata tehdä mitään vaan antaa soistumisen omalla painollaan edetä. Samoin metsäpalstalla annetaan lahopuiden lahota rauhassa eikä raivata tiheikköä.

Biodiversiteettikartoituksen esille nostamista toimista tärkein on vieraslajien torjunta ja Hawkhillin alueella keskiössä on lupiini. Olemmekin tehneet jo lupiinien hävittämistyötä mutta jatkossa kannustamme talkoisiin mukaan yhä aktiivisemmin sekä vieraitamme että muita lähialueen maanomistajia. Vieraslajien torjunta on kaikkein yhteinen ponnistus, joka vaatii myös pitkäjänteisyyttä!

Koska alueellamme oleva pelto on Nuuksiossa harvinainen ja osa alueen kulttuurimaisemaa, sen pitäminen avoimena

Kenties yllättävin seikka alueemme monimuotoisuuden vaalimisessa on kallioiden merkitys. Kalliot ovat nimittäin kaikkein herkin paikka. Niillä maaperä on erityisen ohut, joten kallioilla kulkevien on pysyttävä poluilla, ettei kallion maaperän arvokas kasvillisuus ala kauttaaltaan kulua.

Biodiversiteettitoimia yhdessä!

Paitsi että haastamme kaikki vieraslajien torjuntatalkoisiin, aiomme kartoituksen pohjalta lähteä toteuttamaan useita erilaisia toimia. Kerromme näistä myöhemmin lisää.

Meillä matkailutoimijana on myös erityinen valtti, kun voimme tarjota vieraillemme luontokokemuksia ja kertoa luontopääoman vaalimisesta.